Onterven of begunstigen? - Successiehuis

Onterven of begunstigen?

20 mei 2020
onterven of begunstigen

Het erfrecht evolueert. Elke burger heeft sedert een kleine twee jaar een grotere vrijheid om te bepalen aan wie zijn erfenis zal toekomen. Bepaalde personen onterven of bevoordelen? Het kan!

a) Je doet niks..

Wel dan zal het wettelijk erfrecht van toepassing zijn. Heb je kinderen, dan erven die elk een gelijk deel van jouw nalatenschap.  Ze betalen dan erfbelasting op het geërfde vermogen. Heb je geen kinderen (of kleinkinderen), dan gaat het vermogen naar jouw ouders, samen met broers of zussen (en hun afstammelingen). Zijn er geen ouders meer in leven, maar ook geen broers of zussen (of hun afstammelingen), dan erven ooms, tantes, neven en nichten.

b) Wil je iemand bevoordelen?

Dat kan. In de veronderstelling dat je nog geen schenkingen hebt gedaan, kan je de helft van jouw vermogen (het zogenaamde beschikbaar deel) nalaten aan wie je zelf wil. Dat kan een kind zijn, een goede vriend(in) of een bepaalde organisatie. Zo kan je fors ingrijpen op jouw nalatenschap. Het typevoorbeeld is het gezin met twee volwassen kinderen, waarvan één zich dagdagelijks bekommert om de ouders, boodschappen doet, de zorg opvolgt en de was en de plas doet. Het andere kind komt aperitieven op feestdagen..

Wel, dan is het perfect mogelijk om dat ene kind een groter stuk van jouw erfenis toe te kennen. Krijgt dat kind het grootst beschikbaar deel, dan erft het 75% van jouw erfenis, het andere kind moet zich dan tevreden stellen met 25%.

c) Of onterven?

Zoals hiervoor geschetst is dit voor kinderen gedeeltelijk mogelijk door te schuiven met het beschikbaar deel. Dit deel wordt dan aan anderen toebedeeld zonder dat het benadeelde kind hier iets kan tegenin brengen, voor zover zijn of haar voorbehouden deel van de erfenis niet wordt aangetast. Dit voorbehouden deel (de ‘reserve’) is de helft van jouw nalatenschap. Zijn er twee kinderen, dan hebben ze recht op minimaal 25% van jouw nalatenschap, zijn er vier kinderen dan hebben ze elk recht op tenminste 12,5%.

Heb je geen kinderen, dan is de vrijheid totaal. Er zijn dan immers geen voorbehouden delen. Sinds kort zijn de in leven zijnde ouders geen reservataire erfgenamen meer. Alleenstaanden zonder kinderen of koppels zonder kinderen kunnen dus vrijelijk hun nalatenschap sturen in de  door hen gewenste richting.

d) Dan is ACTIE vereist!

Het sturen van jouw nalatenschap vereist wel actie. Je kan beslissen nu al mensen iets te geven via een bankgift of schenking of je kan beslissen een testament op te stellen dat vastlegt wie wat zal erven bij jouw overlijden. Koppels kunnen uiteraard ook hun partner of echtgenoot begunstigen via het huwelijkscontract of testamentair  bepaalde schikkingen treffen. We durven pleiten voor een plan op maat, best flexibel zodat jouw planning nog kan aangepast worden bij wijzigende omstandigheden.

Ook jouw situatie verdient een eigen aanpak. Wil je met ons kennismaken tijdens een vrijblijvend gesprek? Dat kan, maak hier jouw afspraak. We denken graag met je mee.