Liefde is... - Successiehuis

Liefde is…

7 augustus 2020
liefde is

Over de liefde zijn al bibliotheken vol geschreven. Maar jouw geliefde beschermen als je onbekwaam wordt of overlijdt, hoe doe je dat?

1)  Kies het juiste contract

Of je nu huwt of samenwoont, een goed contract maakt het verschil. In dat contract kan ervoor gekozen worden om de langstlevende van de partners maximaal te beschermen. Dat kan bijvoorbeeld van uitermate groot belang zijn voor de gezinswoning en de inboedel. Zorg ervoor dat de overblijvende partner niet afhangt van de goodwill van de kinderen. Weet dat een huwelijk automatisch al beter beschermt. Samenwonenden zonder enig contract zijn altijd de klos.

2)  Maak gebruik van een testament

Een echte vent maakt een testament ????. Een testament is persoonlijk, flexibel en niet duur. In dit testament kan je bepaalde delen van jouw vermogen in volle eigendom aan jouw partner nalaten. Als dit correct is opgesteld, zal jouw partner een extra bescherming genieten.

3)  Bekijk de overlijdensverzekeringen

Bij de meeste koppels zijn er diverse polissen die voorzien in een kapitaal dat wordt uitgekeerd naar aanleiding van een overlijden. Maar aan wie komt dit kapitaal toe? Hoe wordt dit belast? Is de uitgekeerde som voldoende om de levensstandaard aan te houden? Check this.

4)  Ga voor volle eigendom

Als er niets wordt geregeld erft een langstlevende echtgenoot – als er kinderen zijn – het vruchtgebruik van de nalatenschap. Voor wettelijk samenwonenden is dit zelfs beperkt tot het vruchtgebruik van de gezinswoning en het daarin aanwezige huisraad. Is dit voldoende? Wellicht niet. Een vruchtgebruik laat toe dat de langstlevende de goederen mag gebruiken en ervan genieten, maar anderzijds staat hij of zij wel in voor de meeste onderhoudskosten. De echte eigenaars zijn eigenlijk de kinderen, die de blote eigendom erven. Optimaal is dit niet. Bekijk of je jouw partner niet de volle eigendom over bepaalde goederen kunt nalaten, bijvoorbeeld via het huwelijkscontract of een testament.

5)  Werk af met een zorgvolmacht

Maak een contract waarin je elkaar aanstelt als gevolmachtigde (‘lasthebber’) voor de situatie waarin één van de partners onbekwaam zou worden (door ziekte, ongeval of ouderdom). Dat is geen overbodige luxe. Een zorgvolmacht laat toe dat de financiële zaken en het medisch dossier door de bekwame partner worden opgevolgd, zonder inmenging van een vrederechter of een bewindvoerder.  Schrijf de zorgvolmacht voldoende ruim zodat jezelf of jouw partner de grootste vrijheid krijgt om het vermogen adequaat te beheren en op te volgen. Wanneer moet je die volmacht opstellen? Best in goede gezondheid en volle bekwaamheid.

Liefde is een werkwoord. Dat is ook het geval in successieplanning. Een aantal eenvoudige instrumenten laten toe om jouw geliefde maximaal te beschermen. Zorg wel voor een aanpak op maat.