Gezinswoning in aanwezigheid van een mindervalide kind - Successiehuis

Gezinswoning in aanwezigheid van een mindervalide kind

2 september 2020
gezinswoning mindervalide kind
Wanneer er een mindervalide kind in de familie is, verdient de successieplanning extra aandacht.

De positie van het mindervalide kind kan er immers toe leiden dat het kwetsbaar is en minder kansen in het leven krijgt dan zijn of haar broers/zussen. Onder die omstandigheden is het dan ook niet verwonderlijk dat je iets extra wil regelen voor het zorgenkind in kwestie.

We nemen het voorbeeld van een familiale situatie waarbij er 3 kinderen zijn, waarvan 1 fysisch hulpbehoevend. De ouders hebben in de loop der jaren hun gezinswoning zoveel als mogelijk aangepast opdat hun zorgenkind zich vrij en zelfstandig zou kunnen bewegen doorheen het huis (bredere deuren, hellend vlak, slaapkamer op gelijkvloers etc…). Hoewel het zorgenkind intussen meerderjarig is, blijft het inwonen bij de ouders en de ouders zouden het leuk vinden dat het zorgenkind levenslang in de gezinswoning kan blijven wonen, ook als zij er niet meer zijn.

Ze willen dus de gezinswoning aan het zorgenkind schenken.

Welnu dit kan zonder probleem, er eventjes vanuit gaand dat het zorgenkind handelingsbekwaam is en dus zijn of haar toestemming hiervoor kan geven.

Maar om dit helemaal netjes af te handelen is er nog iets meer vereist.

Eerst en vooral zou het handig zijn om samen met de andere kinderen een punctuele erfovereenkomst te laten opstellen voor notaris waarin de andere kinderen aanvaarden dat met deze schenking desgevallend inbreuk wordt gedaan op hun reservatair erfdeel. In deze overeenkomst verbinden ze er zich met andere woorden toe om later, wanneer de nalatenschap zal zijn open gevallen, alsnog géén inkorting van de schenking te vragen en hun deel op te eisen. Op die manier is iedereen dus 100% zeker dat het zorgenkind ook later zonder problemen in de gezinswoning zal kunnen blijven wonen.

Daarnaast dient er ook te worden nagedacht over de rest van het vermogen. Zal het zorgenkind in staat zijn om de gezinswoning verder te onderhouden en daar waar nodig de vervangingsinvesteringen te doen die zich ongetwijfeld zullen aandienen?

Om ook dat probleem te ondervangen kunnen de ouders via een legaat een som geld aan het zorgenkind laten toekomen. Of misschien nog beter, de ouders kunnen een schenking doen aan de andere kinderen met als last om aan hun broer of zus een maandelijkse uitkering te betalen. Op die manier weet men er zich van verzekerd dat het zorgenkind in kwestie niet in één keer het geld over de balk zou gooien. Zeker bij zorgenkinderen die een mentale achterstand hebben is dit het overwegen waard. Zo vermijd je het risico dat derden eventueel misbruik zouden maken van de onwetendheid van het zorgenkind.

Maar, elke situatie is anders en het verdient daarom de nodige aandacht om dit nauwgezet met alle betrokkenen te doorlopen.

Successieplanning is in de eerste plaats  ieders concrete behoeften erkennen en voor mekaar zorgen. Dit geldt niet in het minst voor de gezinswoning. Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.