De levensverzekering: een sexy planningsinstrument - Successiehuis

De levensverzekering: een sexy planningsinstrument

29 november 2019
levensverzekering

De levensverzekering is zo oud als de straat.. Reeds in de Grieks-Romeinse tijd was het mogelijk om personen in te dekken tegen een overlijden bij ‘gevaarlijke transporten’. Vandaag is de levensverzekering nog altijd springlevend als spaarformule op lange termijn, als beleggingsinstrument  of als risicoverzekering (als indekking tegen een overlijden). We bekijken de mogelijkheden in het kader van een successieplanning tussen ouders en kinderen.

Uitgangspunt

Je hebt de ambitie om een beleggingsportefeuille te schenken aan één van de kinderen , maar je wil er zeker van zijn dat jouw kind zorgvuldig met dit vermogen zal omspringen.

Schenken met last

Je doet een schenking van de portefeuille onder de last (lees: de verplichting) om met de geschonken centen een beleggingsverzekering te onderschrijven. Jouw kind wordt dan eigenaar (‘verzekeringnemer’) van die verzekeringspolis waaraan een afgesproken beleggingsstrategie is gekoppeld. Datzelfde kind is  ook het zogenaamd verzekerd risico (de ‘verzekerde’). Voorts wordt in de schenking voorzien in een beding van terugkeer als het kind voor de ouders zou komen te overlijden. Zo wordt vermeden dat het familiaal kapitaal uiteindelijk bij  de schoonfamilie terechtkomt.

Begunstiging vastleggen en aanvaarden

Het is belangrijk dat de ouders worden aangeduid als begunstigden bij overlijden. Hierdoor zijn zij zeker dat het beding van terugkeer (voorzien  in de schenking) perfect uitwerking kan vinden.

Ouders die bij de pinken zijn, zullen de begunstiging ook schriftelijk aanvaarden. Dat heeft als gevolg dat zij elke opname via voorschot of afkoop moeten goedkeuren. Dit komt tegemoet aan de wens van de ouders om controle uit te oefenen op wat met de centen gebeurt. Stel dat het kind wenst te bouwen en hiervoor €100.000 extra nodig heeft, dan kunnen de ouders instemmen met een afkoop ten belope van dit bedrag. Ze weten perfect wat uit de polis wordt genomen (en voor welk doel) en dit geeft hen een comfortabel gevoel.

Geen successierechten

Door de voorafgaandelijke schenking zal het overgedragen vermogen niet meer behoren tot  de nalatenschap. Uiteraard moet je wel rekening houden met een termijn van drie jaar indien je opteert voor een niet-geregistreerde bankgift of een schenking voor een notaris in Nederland. De regering Jambon I heeft de ambitie om deze termijn binnenkort op te trekken naar vier jaar.

Conclusie: De levensverzekering kan een perfect onderdeel zijn van een vlotte successieplanning tussen ouders en kinderen. Een goed uitgewerkte schenking met de juiste modaliteiten, gekoppeld aan een levensverzekering met de juiste structuur, zorgt voor een unieke combinatie. Schenken mét voldoende controle achteraf en mogelijks een serieuze besparing aan erfbelastingen.